Acrex 2018

REI Expo 2017

PharmaLytica Exhibition 2017

Automation Expo 2017

Engimach 2017

Mach Auto expo

ISGW 2017

REI 2016 – Noida, India

IEE 2016 – Mumbai, India

Acrex 2016 – Mumbai, India

Automation 2015 – Mumbai, India

REI 2015 – Noida, India

ISGW 2015 – Bangalore, India

Engimach 2015 – Gujarat, India

Acrex 2015 – Bangalore, India

REI 2014 – Noida, India

IEE 2014 – Mumbai, India

Automation 2014- Mumbai, India

Acrex 2013 – Mumbai, India

Engimach 2013 – Ahmedabad, India

IEE 2012 – Mumbai, India

IEE 2010 -Mumbai, India

Automation 2008 – Mumbai, India